Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

liliowadusza
6548 ff79 390
Reposted fromzciach zciach viapannakies pannakies
liliowadusza
4777 4bfe 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
liliowadusza
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
liliowadusza
7408 721e 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
liliowadusza
4334 6630 390
Reposted fromeffic effic viaszydera szydera
liliowadusza
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaszydera szydera
liliowadusza
2884 1293 390
Kraków
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
liliowadusza
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith

November 15 2019

liliowadusza
2738 1f2c 390
Reposted fromlaters laters via48hrs 48hrs
liliowadusza
2817 88fc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheadsbangbang headsbangbang
liliowadusza
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viaheadsbangbang headsbangbang
liliowadusza
8019 0896 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
liliowadusza
9048 e25d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
liliowadusza
8885 36d4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
liliowadusza
6690 8ee1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiebieskieoczy niebieskieoczy
liliowadusza
6384 25e1
Reposted fromsosna sosna vianiebieskieoczy niebieskieoczy
liliowadusza
Reposted fromFlau Flau viamodalna modalna
liliowadusza
liliowadusza
9281 96a3 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vianowaczi nowaczi
liliowadusza
Reposted fromjasminum jasminum vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl