Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

liliowadusza
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viajointskurwysyn jointskurwysyn
liliowadusza
liliowadusza
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianewbeginning newbeginning
liliowadusza
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
liliowadusza
(via timidkoala)

July 07 2017

liliowadusza
7211 9c50 390
liliowadusza
liliowadusza
0461 1021 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
liliowadusza
7716 eace 390
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viatea tea
liliowadusza
liliowadusza
8419 9854 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovebooks lovebooks
liliowadusza
4898 7dbb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
liliowadusza
2426 d4e8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
liliowadusza
3094 64c4 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
liliowadusza
6224 6b51 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
1216 0489 390

thatscompletelyerrelephantt:

fxrensicate:

IDK WHY I’M LAUGHING SO HARD BUT I AM 

Hello i am the darkness

Reposted fromkilljill killjill viakatzencontent katzencontent
liliowadusza
1612 d4d5 390
liliowadusza
liliowadusza
Reposted fromvolldost volldost viakatzencontent katzencontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl