Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

liliowadusza
liliowadusza
Ja po prostu wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
liliowadusza
Reposted frombluuu bluuu viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
liliowadusza
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
liliowadusza
2399 30df 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
liliowadusza
5180 967c 390
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
liliowadusza
liliowadusza
1564 9d37 390
Reposted fromnyaako nyaako viaHypothermia Hypothermia
liliowadusza
1859 c54c 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaHypothermia Hypothermia
liliowadusza
5843 1c74 390
Reposted fromsavatage savatage viamodalna modalna
liliowadusza
2092 4c70 390
Reposted fromolbaria olbaria viamodalna modalna
1674 980c 390
Reposted fromSaturnine Saturnine viamodalna modalna
liliowadusza
4279 3e8d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamodalna modalna
liliowadusza
liliowadusza
4484 67ed 390
Reposted fromaleander aleander viainsanedreamer insanedreamer
liliowadusza
1446 446c 390
Reposted fromPoranny Poranny viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

liliowadusza
9486 8c27 390
liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl